Free pascal Rendszer unit hibák
2011-02-03T11:28:01+01:00
2011-02-03T11:28:02+01:00
2022-06-29T09:10:24+02:00
 • ***** BOCS véltetlenül a társalgóba ment lécike rakd át a tudástárba, elnézést ****


  {$D-,N+,E-}

  { Ati }
  { Rendszer 1998..2008-06-14 }

  unit
  rendszer;

  interface

  uses
  crt, dos;

  type
  ttalal = record
  szam : byte;
  x : array[1..255] of byte;
  end;
  tbytetomb = array[1..65535] of byte;
  tkarhalmaz = set of char;
  TVga320x200 = array[0..63999] of byte;
  TVga320x200Mut = ^TVga320x200;

  var
  lastbil : char;
  funcbil : boolean;
  Vga : TVga320x200 absolute $A000:00;
  VgaMut : Array[1..2] Of TVga320x200Mut;

  function GetIdo : Single;
  function trim(s : string) : string;
  procedure tabkar(var s : string);
  function valaszt(s : String; k : string; var bo, jo : string) : boolean;
  function stsi(s : string; var hiba : integer) : single;
  function longstr(long : longint) : string;
  function stlo(s : string) : longint;
  function sist(x : single) : string;
  function lost(l : longint) : string;
  function kerkar(const s : string; mit : char; var talal : ttalal) : byte;
  function poschar(kars : tkarhalmaz; const s : string; kx : byte) : byte;
  function rndminmax(min, max : integer) : integer;
  function varakoz : char;
  procedure varcikl(c : longint);
  procedure VgaIni;
  procedure VgaEnd;
  procedure Vga2MasolVga;
  Procedure Vga2Torol;
  Procedure GotoXY2(X, Y : Single);
  Procedure HaltError(s : string);

  implementation

  function GetIdo : Single;
  Var
  h, m, s, s100 : word;
  Begin
  GetTime(h, m, s, s100);
  GetIdo := h * 3600 + m * 60 + s + s100 / 100;
  End;

  Procedure HaltError(s : string);
  begin
  ClrScr;
  writeln(s);
  halt(1);
  end;

  procedure varcikl(c : longint);
  var
  aktc : longint;
  begin
  for aktc := 1 to c do begin
  end;
  end;

  function varakoz : char;
  begin
  lastbil := readkey;
  if lastbil = #0 then begin
  funcbil := true;
  lastbil := readkey;
  end else begin
  funcbil := false;
  end;
  varakoz := lastbil;
  end;

  function sist(x : single) : string;
  var
  s : string;
  begin
  str(x:1:7, s);
  sist := s;
  end;

  function stsi(s : string; var hiba : integer) : single;
  var
  v : single;
  begin
  val(s, v, hiba);
  stsi := v;
  end;

  function lost(l : longint) : string;
  var
  s : string;
  begin
  str(l, s);
  lost := s;
  end;

  function stlo(s : string) : longint;
  var
  v : longint;
  h : integer;
  begin
  val(s, v, h);
  stlo := v;
  end;

  function valaszt(s : String; k : string; var bo, jo : string) : boolean;
  var
  x : integer;
  begin
  x := pos(k, s);
  valaszt := false;
  if x <> 0 then begin
  bo := trim(copy(s, 1, x-1));
  jo := trim(copy(s, x+1, 255));
  valaszt := true;
  end;
  end;

  function trim(s : string) : string;
  var
  s2 : string;
  begin
  s2 := s;
  repeat
  if s2[length(s2)] = ' ' then begin
  delete(s2, length(s2), 1);
  if s2 = '' then break;
  end;
  until s2[length(s2)] <> ' ';
  repeat
  if s2[1] = ' ' then begin
  delete(s2, 1, 1);
  if s2 = '' then break;
  end;
  until s2[1] <> ' ';
  trim := s2;
  end;

  procedure tabkar(var s : string);
  var
  x : integer;
  begin
  for x := 1 to length(s) do begin
  if s[x] = #9 then s[x] := #32;
  end;
  end;

  function kerkar(const s : string; mit : char; var talal : ttalal) : byte;
  var
  x : byte;
  begin
  talal.szam := 0;
  for x := 1 to length(s) do begin
  if s[x] = mit then begin
  talal.szam := talal.szam + 1;
  talal.x[talal.szam] := x;
  end;
  end;
  kerkar := talal.szam;
  end;

  function poschar(kars : tkarhalmaz; const s : string; kx : byte) : byte;
  var
  x : byte;
  begin
  for x := kx to length(s) do begin
  if s[x] in kars then begin
  poschar := x;
  exit;
  end;
  end;
  poschar := 0;
  end;

  function rndminmax(min, max : integer) : integer;
  begin
  if (min < 0) and (max < 0) then begin
  rndminmax := -rndminmax(-min, -max);
  end else begin
  rndminmax := random(max - min + 1) + min;
  end;
  end;

  function longstr(long : longint) : string;
  var
  s : string;
  begin
  str(long, s);
  longstr := s;
  end;

  procedure VgaIni;
  Begin
  VGAMut[1] := @Vga;
  GetMem(VgaMut[2], 64000);
  Asm
  Mov AX, $13;
  Int $10;
  End;
  End;

  procedure VgaEnd;
  Begin
  FreeMem(VgaMut[2], 64000);
  Asm
  Mov AX, 3;
  Int $10;
  End;
  End;

  procedure Vga2MasolVga;
  Begin
  Move(Vgamut[1]^, VgaMut[2]^, 64000);
  End;

  Procedure Vga2Torol;
  Begin
  FillChar(VgaMut[2]^, 64000, 0);
  End;

  Procedure GotoXY2(X, Y : Single);
  Begin
  GotoXY(Round(X), Round(Y));
  End;

  begin
  end.

  Hibák írom ->
  209,14 Incompatible types got far pointer expected "TVGA320Mut"
  212,7 Unknown indetifier "AX"
  221,9 Invalid reference syntax
  221,9 No size specified and unable to determine the size of the operands
  Mutasd a teljes hozzászólást!
Ez a téma lezárásra került a moderátor által. A lezárás oka: [Error] rendszer.pas(1): Undeclared identifier: 'l�cike'.
abcd