Elsőző nyúlfarknyi cikkünkben a léptetéses ciklust tárgyalgattuk most a rutinok használatát, jelentőségét vesszük nagyítónk alá.

Elmélet

Mire jó a rutin, mikor használjuk ?

 • Vegyük először is a rutin definícióját: egy programból bizonyos szempontok alapján elkülönített forráskód részlet, melynek nevet adunk s ezzel a névvel hivatkozunk rá a későbbiekben.
 • Miért különítünk el bizonyos részeket-, miért bontjuk részekre a programot ?

 • Ennek több oka van:
 1. A programot - elvileg - úgy kell megírni, hogy adott egy nagy probléma. Ezt rész problémákra bontjuk, amelyek már külön egységként kezelhetőek. Tehát finomítjuk a problémát. A rész problémákat most külön - külön vesszük nagyítónk alá, s megpróbáljuk mindig az egyiket megoldani. Egy részprobléma megoldása hasonlóan történik: ezt is annyi részproblémára bontjuk, ami már megegyezik a programozási nyelv alaputasításaival. (amíg le nem írható if then, for, … alap egységekkel). Ezt a folyamatot lépésenkénti finomításnak nevezik. A program részegységeinek elkülönítésére - is - szolgálnak a rutinok. Minden főbb problémát és annak megvalósítását, ha szükséges külön rutinba tehetjük.
 2. Persze nem csak a program felépítésénél használhatjuk előnyösen, hanem általában vannak olyan feladatok - művelet sorozatok, amit többször is használunk egy program megírása során. Ilyenek az adatok beolvasását és ellenőrzését végző programrészek melyeket érdemes egy rutinba foglalni, hogy ezek után csak a rutint meghívva egy sorral elvégezhessük a beolvasást, megkímélve magunkat a beolvasó algoritmus sokszori begépelésétől. (s persze a programunk is rövidebb lesz jó pár byte-tal.)
 3. A 2. Pontból adódóan a rutinoknak mindig olyan nevet kell (saját jól felfogott érdekünkben) adni, mely utal az általa végrehajtott tevékenység sorozatra.
Most hogy jól körül írtuk miért használjuk, akkor lépjünk a tettek mezejére, s vegyünk egy ismerős példát (ezt a példát én is főiskolán hallottam, ahol előadáson sokan alszanak), nos:

Íme egy reggeli készülődés számítástechnikus által megfogalmazott stuktogrammja:
 

 
Nos ezt a programot kellene optimalizálnunk méghozzá úgy, hogy a kétszer előforduló kódrészeket egy rutinba foglaljuk. A rutinokat stuktogrammal az alábbi módon jelöljük:
 
Bővebben:
 • Hogy szép szakszavakat használjunk a rutinokat ezentúl szubrutinnak nevezzük, hisz a logikából következik, hogy ez az egész program egy alrutinja.
 • Amint látjuk a megszokott START részben adjuk meg a rutin nevét, ezzel fogunk a későbbiekben hivatkozni rá.
Így a feladatunk leegyszerűsödött, s így fog kinézni:

Magának a REGGEL rutinnak meg itt található a kifejtése:

Nos remélem e példa megfogott mindenkit, most inkább gyakorlatibb vizekre evezzünk.

Tegyük fel billentyűzetről kell beolvasni bizonyos változókat. Ahhoz, hogy ezt megtegyük el kell készíteni egy beolvasó rutint. A beolvasó rutin saját - lokális változóiba olvassa be az adatokat (lokális változó = csak a rutin kezdetétől annak végéig használható változó. A rutin meghívásával foglalódik le számára hely a memóriában, s a rutinból történő kilépéskor megszűnik létezni.). Az adatokat vissza kell adni a meghívó kódrészlet számára, vagy onnan kell átvenni adatokat amivel a rutin dolgozik. Tehát a rutinnak létre kell hozni valamilyen adat - változó csere lehetőséget, hiszen NEM adhatunk meg globális változókat (Az egész program minden része által elérhető változót mert azzal csak mi gabalyodnánk meg. Elfogadott tány, hogy minden rutin, s maga a főprogram is csak lokális változókkal dolgozik.) az adatcserére. Az egyik helyen így, a másik helyen meg úgy kellene használni a globális változót, s csak bénázhatnánk vele, hogy kinullázzuk, meg minden. Így az lesz a legtisztább, ha a fent említettek szerint csak lokális változókkal dolgozunk.

Lássuk a példát a rutinban használt változókra, s az őt meghívő kód által elért lokális változókat. Felhívnám a figyelmet, hogy egy egyszerű példát veszünk csak mely adatot ad át a rutinnak, de vissza nem kér - nem kap semmit.

Adjuk át a rutinnak A és B egész típusú változót. A rutin kiszámítja ezeknek a számtani közepét:

 
Láthatjuk, a főprogramban deklaráltunk egy x, y valós változót. Majd ezeknek értéket olvastunk be. Az x, és y változó által definiált értékeket adjuk át paraméterként a Szamtani közepet számító rutinnak. Ez a rutin az értékeket A és B nevű változókban kapja meg. Így ő belűl már A és B-vel tud számolni. Ez az A és B változó reprezentálja a kívülről kapott értékeket melyek jelen esetben az x és y változóban vannak. Mivel most csak értéket adtunk át meghívhatnánk a Szamtani() rutint úgy is, hogy a paramétere két konkrét szám: Szamtani(2,4) így a képernyőre (2+4)/2 az-az 3-at írna ki. Az x, y változókra csak a szám beolvasás miatt volt szükség.

Azért hangsúlyozom ezt ennyire ki, mert a későbbiekben másképp is használjuk a paraméterátadást mégpedig úgy, hogy nem csak a rutinnak adunk paramétert, hanem ugyan azon változón keresztül vissza is várunk kiszámított értéket.

Mielőtt a dolgok elébe szaladnánk, lássuk a szabványosított stuktogramm beli definíciót a paraméter átadásra.

 • A szubrutin meghívásakor megadjuk, hogy a hívó helyéről mely változókban tárolt értékeket kívánjuk átadni magának a rutinnak. Ezeket a változókat aktuális paramétereknek nevezzük.
 • A szubrutin deklarálásakor hasonló módon meg kell adnunk, hogy milyen adatokat akarunk feldolgozni, s ezen adatokat prezentáló változóneveket a rutin fejrészében kell deklarálni a zárójelen belül. Nyilván itt is paraméternek nevezzük az ilyen változókat, de formális paraméternek.
 • Nyilván FONTOS: hogy az aktuális (a hívó által átadott) paraméternek mind a sorrendje (balról-jobbra) és mind a típusa megegyezzen a formális (a szubrutin) paraméterével.
Aktuális (hívó)   Formális (szubrutin)
X => A
Y => B

Most, hogy a definíciót megbeszéltük lássuk a szubrutin fajtáit felhasználásuktól függően.
Két különböző módon használhatjuk a szubrutinokat:

 • Az egyik, hogy átadunk neki bizonyos adatokat és azokkal olyan műveletet végez mely semmilyen hatással nincs az őt meghívó kódrészletre. Ezt a szubrutint eljárásnak (procedure) nevezzük.
 • A másik, amikor - a matematikai példához hasonlóan - van egy rutinunk ennek adato(ka)t adunk át paraméteren és EGY az-az 1 visszaadott értéke van. Tehát matematikai szempontból ez egy: egy vagy több változós függvény (function). A függvény lefutása, kiértékelődése: a meghívás után - általában - a megadott paramétereken műveletet végez, s ezt visszaadja egy konkrét értékként. Így a függvény leírásával akár egy konkrét számra hivatkozhatunk, beépíthetjük akár egy feltételbe, vagy a kiírásba közvetlenül.
Láttuk az eljárás stuktogrammját, de függvényét még nem. Megoldandó probléma, hogy hogyan és hol jelezzük a visszaadott értéket. Íme:

Nyílván való, hogy a visszaadott érték típusának meg kell egyeznie azzal a típussal, ahova a függvényt behelyettesítjük. Tehát ahol karakteres típust várunk el, oda nem helyettesíthetünk be numerikus értéket visszaadó függvényt.

Gyakorlati rész

Mivel eddig csak a stuktogrammokról, meg egyéb elméleti témákról volt szó, most evezzünk a megvalósítás vizére s lássuk, hogyan történik mindez Pascal ill. C++ nyelvben:

 • Vegyük a Pascal-t előbb, hisz ez a könnyebb:
A fent elmondottak szerint az eljárást procedure-ának, a függvényt function-nek nevezhetjük. Először lássuk egy program képletes felépítését:
procedure JoKisNeveLegyen( parameter1 : tipus; parameter2: tipus; …)begin   {utasítások ...} end;function EzEgyProba( parameter1 : tipus; …): visszatérési_tipus;begin   {utasítások...}   EzEgyProba:= visszatérési érték. {így adunk visszatérési értéket a függvénynek!} end; BEGIN {a főprogram itt kezdődik} END.
 

Nos általánosságokban így kell felépíteni, lássuk a konkrét megadást:

function beolvas_karaktert(szoveg: string): Char; var c: Char;begin   Write(szoveg); ReadLn(c);   beolvas_karaktert:=c;end;procedure Kiir(szoveg1, szoveg2: String; karakter: Char);begin   WriteLn(szoveg1, ' ', karakter);   WriteLn(szoveg2, ' ', karakter);end;var   s1, s2: String;   c : Char; BEGIN {a főprogram itt kezdődik}   s1:='Kérem a beolvasandó karaktert: ';   c:=beolvas_karaktert(s1);   s1:='Ezt a karaktert éppen most olvastuk be: ';   s2:='Ezt a karaktert éppen most írtuk ki: ';   Kiir(s1, s2, c);END.
Mit csinál a program ?
 • Először beolvas egy karaktert függvénnyel. Ez a függvény a szöveget amit kiír a beolvasás előtt paraméterben kapja meg. Majd e függvény visszatérési értéke a beolvasott karakter lesz.
 • A következő eljárás a megadott szövegek mögé írja ki kétszer a beolvasott karaktert.
A fenti programot jelentősen lehet egyszerűsíteni, így tegyük meg:
function beolvas_karaktert(szoveg: string): Char; var c: Char;begin   Write(szoveg); ReadLn(c);   beolvas_karaktert:=c;end;procedure Kiir(szoveg1, szoveg2: String; karakter: Char);begin   WriteLn(szoveg1, ' ', karakter);   WriteLn(szoveg2, ' ', karakter);end;BEGIN {a főprogram itt kezdődik}   Kiir('Ezt a karaktert éppen most olvastuk be: ',   'Ezt a karaktert éppen most írtuk ki: ',   beolvas_karaktert('Kérem a beolvasandó karaktert: '));END.
Nos lőn csoda nem is volt szüksége a főprogramnak változókra. Hisz ahogy fent elmondottam, ilyen érték szerinti paraméterátadásnál közvetlen konstansként is megadhatjuk a paramétert. A kiírandó karaktert, amit az eljárásnak adunk át nem szükséges külön változóba másolni, hanem a karakter beolvasó függvényt közvetlenül elhelyezhetjük az eljárás paramétereként, hisz annak visszatérési értéke akár egy konkrét szám helyettesítődik oda be.

A Pascal-os megvalósítás után lássuk a C gyönyöreit

#include<stdio.h> #include<conio.h> void main() {   void JoKisNeveLegyen(int, int, char);   char beolvas_karakter();   clrscr(); // kepernyotorles   char c;   c=beolvas_karakter();   JoKisNeveLegyen(1, 2, c); } char beolvas_karakter() {   char tempc;   printf("\nKérek be egy karaktert: ");   tempc=getche();   return(tempc); } void JoKisNeveLegyen(int szam1, int szam2, char karakter) {   printf("\nA beolvasott karakter: %c", karakter);   printf("\nAz első szám: %d", szam1);   printf("\nA második szám: %d", szam2); }

Nos magyarázkodjunk egy kicsit:

 • Az #include-okra nyílván szükség van, hisz ezen header file-ok tartalmazzák a printf() (kiíró), getch() (karakter-bolvasó) rutinok prototípusait.
 • A void szócska lehet, hogy nem ismerős, igaz már szó volt az abC cikkekben róla:

 • A C nyelvben alapértelmezés szerint minden rutin függvény szerkezetű. Követve a matematikai analógiát. Hogyha épp' eljárást akarunk deklarálni akkor közöljük a fordítóval, hogy sorry de ennek a függvénynek nincs visszatérési értéke. Ezt a függvény visszatérési értékének típusa helyére biggyesztett VOID szócskával érhetjük el.
 • Azt is meg kell említenem, hogy a szubrutinoknak a prototípusát valahol deklarálni kell. A prototípus nem mást jelent, mint leírni a szubrutin nevét és felsorolni a formális paraméter lista elemeinek típusát (elég csak a típust). Ha a főprogramban helyezzük el a prototípus deklarációt nyílván a főprogramra lesz lokális a meghívható szubrutin. Máshonnan nem érhetjük el. Ha szükség lenne a globalitásra, akkor rakjuk a főprogram elé, minden block-on ( { } ) kívül.
 • Megírjuk a főprogramot - ami használja a szubrutinokat.
 • Ezek után nincs más dolgunk, mint a szubrutinok kifejtése. Ezt, pl. a főprogram után tegyük meg.

 • FONTOS, hogy a prototípussal hasonlóan definiáljuk a paraméterlistát (a típusok megegyezzenek), s most már a paramétereket megnevező változók neveit is megadjuk.
  FONTOS: ellentétben a prototípus megadásával nem kell a szubrutin fejlécét ; (pontosveszővel) lezárni.
 • Itt C-ben a függvénynek a visszatérési értékét - a stuktogrammhoz hasonlóan - a RETURN kulcsszóval adhatjuk vissza.
 Ahogy a Pascal-ban is lehetett egyszerűsíteni, így a C-ben is lássuk a forráskódot:
#include<stdio.h> #include<conio.h> void main() {   void JoKisNeveLegyen(int, int, char);   char beolvas_karakter();   clrscr(); // kepernyotorles   JoKisNeveLegyen(1, 2, beolvas_karakter()); } char beolvas_karakter() {   printf("\nKérek be egy karaktert: ");   return(getche()); } void JoKisNeveLegyen(int szam1, int szam2, char karakter) {   printf("\nA beolvasott karakter: %c", karakter);   printf("\nAz első szám: %d", szam1);   printf("\nA második szám: %d", szam2); }

Ahogy a forráskód mutatja itt még egyszerűbb dolgunk volt, mint Pascal-ban hisz ugyanúgy a függvény behelyettesíthető bárhova, de a függvény visszatérési értékét megadhatjuk közvetlenül a RETURN( )-be ágyazott újabb függvénnyel mely a billentyűt olvassa be ( getche() ). Pascal-ban külön segédváltozóra volt szükség, hogy visszaadhassuk a beolvasott karaktert.

(Persze ha Pascal-ban lenne (vagy készítenénk) egy olyan függvényt, melynek visszatérési értéke a beolvasott karakter, akkor a fenti beolvas_karaktert() függvény visszatérési értékét egy közvetlen egyenlőséggel megadhatnánk.
Beolvas_karaktert:=ReadChar; (ahol readchar egy általunk készített másik függvény).)
 Programtervezés rovatunkat befejeztük, bovebb ismertetoket a http://prog.hu/efoiskola/ helyen találhattok. (Bár ez most még nem elérheto. Látogasd meg késobb!)

A példaprogramokat a Forráskód.zip-ben megtalálhatjátok.