MASM32-vel készült alkalmazás menu probléma

MASM32-vel készült alkalmazás menu probléma
2012-01-23T19:19:36+01:00
2012-01-26T15:48:40+01:00
2022-11-24T11:50:42+01:00
dgffsg
Sziasztok!

Iczelion assembly tutorialját olvasom, de elakadtam a 8. fejezetnél, mert az alkalmazásom nem jeleníti meg a fölső menüt. Légyszi valaki segítsen!

A kódok:

menu.asm

.386 .model flat,stdcall option casemap:none WinMain proto :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD include \masm32\include\windows.inc include \masm32\include\user32.inc include \masm32\include\kernel32.inc includelib \masm32\lib\user32.lib includelib \masm32\lib\kernel32.lib .data ClassName db "SimpleWinClass",0 AppName db "Our First Window",0 MenuName db "FirstMenu",0 ; The name of our menu in the resource file. Test_string db "You selected Test menu item",0 Hello_string db "Hello, my friend",0 Goodbye_string db "See you again, bye",0 .data? hInstance HINSTANCE ? CommandLine LPSTR ? .const IDM_TEST equ 1 ; Menu IDs IDM_HELLO equ 2 IDM_GOODBYE equ 3 IDM_EXIT equ 4 .code start: invoke GetModuleHandle, NULL mov hInstance,eax invoke GetCommandLine mov CommandLine,eax invoke WinMain, hInstance,NULL,CommandLine, SW_SHOWDEFAULT invoke ExitProcess,eax WinMain proc hInst:HINSTANCE,hPrevInst:HINSTANCE,CmdLine:LPSTR,CmdShow:DWORD LOCAL wc:WNDCLASSEX LOCAL msg:MSG LOCAL hwnd:HWND mov wc.cbSize,SIZEOF WNDCLASSEX mov wc.style, CS_HREDRAW or CS_VREDRAW mov wc.lpfnWndProc, OFFSET WndProc mov wc.cbClsExtra,NULL mov wc.cbWndExtra,NULL push hInst pop wc.hInstance mov wc.hbrBackground,COLOR_WINDOW+1 mov wc.lpszMenuName,OFFSET MenuName ; Put our menu name here mov wc.lpszClassName,OFFSET ClassName invoke LoadIcon,NULL,IDI_APPLICATION mov wc.hIcon,eax mov wc.hIconSm,eax invoke LoadCursor,NULL,IDC_ARROW mov wc.hCursor,eax invoke RegisterClassEx, addr wc invoke CreateWindowEx,NULL,ADDR ClassName,ADDR AppName,\ WS_OVERLAPPEDWINDOW,CW_USEDEFAULT,\ CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,CW_USEDEFAULT,NULL,NULL,\ hInst,NULL mov hwnd,eax invoke ShowWindow, hwnd,SW_SHOWNORMAL invoke UpdateWindow, hwnd .WHILE TRUE invoke GetMessage, ADDR msg,NULL,0,0 .BREAK .IF (!eax) invoke DispatchMessage, ADDR msg .ENDW mov eax,msg.wParam ret WinMain endp WndProc proc hWnd:HWND, uMsg:UINT, wParam:WPARAM, lParam:LPARAM .IF uMsg==WM_DESTROY invoke PostQuitMessage,NULL .ELSEIF uMsg==WM_COMMAND mov eax,wParam .IF ax==IDM_TEST invoke MessageBox,NULL,ADDR Test_string,OFFSET AppName,MB_OK .ELSEIF ax==IDM_HELLO invoke MessageBox, NULL,ADDR Hello_string, OFFSET AppName,MB_OK .ELSEIF ax==IDM_GOODBYE invoke MessageBox,NULL,ADDR Goodbye_string, OFFSET AppName, MB_OK .ELSE invoke DestroyWindow,hWnd .ENDIF .ELSE invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam ret .ENDIF xor eax,eax ret WndProc endp end start

menu.rc

#define IDM_TEST 1 #define IDM_HELLO 2 #define IDM_GOODBYE 3 #define IDM_EXIT 4 FirstMenu MENU { POPUP "&PopUp" { MENUITEM "&Say Hello",IDM_HELLO MENUITEM "Say &GoodBye", IDM_GOODBYE MENUITEM SEPARATOR MENUITEM "E&xit",IDM_EXIT } MENUITEM "&Test", IDM_TEST }
Mutasd a teljes hozzászólást!
Az .asm-et meg az .rc-t tedd a bin mappába és a parancssorba írd be:
cd c:\.....\masm32\bin rc menu.rc ml /c /coff /Cp menu.asm link /SUBSYSTEM:WINDOWS /LIBPATH:c:\....\masm32\bin menu.obj menu.res
Mutasd a teljes hozzászólást!

Tetszett amit olvastál? Szeretnél a jövőben is értesülni a hasonló érdekességekről?
abcd